Política de Privacitat

Aquesta Política de privacitat s'aplica a tots els dispositius, llocs web, plataformes de serveis d'atenció al client i aplicacions de titularitat del responsable que facin referència a la Política de privacitat o continguin algun vincle amb ella.

Responsable del fitxer i tractament

Titular: ARCO Abogados y Asesores Tributarios S.L.P (en endavant ARCO Advocats)
Domicili Social: Marqués de la Ensenada 2, 1º (28004 Madrid)
C.I.F.: B46363008
E-mail: arcoabogados [at] arcoabogados.es
Telèfon: 93 487 10 20

Finalitats del tractament de dades

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, posem en coneixement de l'usuari que les dades que proporcioni a ARCO Advocats, ja sigui a través de qualssevol formulari online de recollida de dades o obtinguts en ocasió de la seva condició d'usuari registrat, seran incorporats al registre d'activitats de tractament de dades de caràcter personal titularitat d'ARCO Advocats i es tractaran conforme les següents finalitats:

Gestionar l'ús de les funcionalitats posades a la seva disposició en el Lloc web, incloent de forma enunciativa i no limitativa, la seva assistència a esdeveniments i subscripcions a butlletins, així com, l'atenció de les consultes o sol·licituds d'informació que l'usuari formuli a ARCO Advocats.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o negocial entre l'usuari i ARCO Advocats. Per al cas de sol·licituds efectuades per un usuari que no mantingui una relació contractual i/o negocial amb ARCO Advocats, les dades es conservaran fins a haver-hi resolt aquestes sol·licituds.

Donar curs a la seva sol·licitud d'ocupació i gestionar els processos de selecció d'ARCO Advocats, la qual cosa inclourà, si escau, la seva participació en diverses proves de selecció.
Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran com a màxim durant 1 any des de la seva recepció o des de la finalització del procés de selecció.

Mantenir informat a l'usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els serveis i novetats d'ARCO Advocats mitjançant comunicacions i/o Newsletters comercials. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l'usuari retiri el seu consentiment per a la recepció d'aquestes comunicacions, o exerceixi el dret d'oposició. Si no desitja rebre aquest tipus de comunicacions, haurà d'indicar-ho en els nostres formularis de recollida de dades.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l'usuari retiri el seu consentiment per a la recepció d'aquestes comunicacions, o exerceixi el dret d'oposició.

ARCO Advocats tractarà la informació per a les finalitats anteriorment descrites amb base al consentiment donat per l'usuari a les finalitats descrites en aquesta política de privacitat (Art6.1.a RGPD) i per complir les finalitats derivades del contracte que uneix a l'usuari amb Arco Advocats (Art 6.1.b i f RGPD)

Les dades tractades per ARCO Advocats no seran cedits a tercers i no estan previstes transferències internacionals.

Els usuaris podran exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, limitació, portabilitat i cancel·lació en els termes i condicions previstos en la legislació vigent, al domicili social d'ARCO Advocats, Av. Marquès de Sotelo 13, 6º (46002 València) o en la següent adreça d'email: arcoabogados [at] arcoabogados.es. En cap cas la revocació per a l'enviament d'informació condiciona l'execució dels compromisos assumits.

En el cas que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir major informació referent a qualsevol d'aquests drets, pot adreçar-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

Actualitzacions

Es podran realitzar actualitzacions que poden comportar algun canvi en la nostra Política de Privacitat, t'informarem puntualment abans que els canvis comencin a ser aplicables. D'aquesta manera podràs conèixer com pretenem utilitzar les teves Dades Personals abans que comencem a fer-ho.