Fiscal

La formació i la trajectòria professional d'una bona part dels integrants del nostre Despatx fan que l'àrea fiscal sigui una especialitat destacada del despatx.

La nostra activitat se centra en l'assessorament a grups nacionals i internacionals de sectors molt diversos en totes les àrees fiscals amb l'objectiu d'aconseguir l'optimització fiscal de les seves operacions econòmiques i empresarials a través d'una planificació adequada i un assessorament permanent:

 • Assessorament continuat a les empreses en relació al compliment de les seves obligacions tributàries a fi d'optimitzar la seva càrrega tributària.
 • Anàlisi de la fiscalitat d'operacions econòmiques puntuals, tal com compravendes, fusions, absorcions, escissions de branques d'activitat, etc.
 • Planificació fiscal d'estructures societàries des d'una doble dimensió nacional i internacional.
 • Fiscalitat dels patrimonis personals i familiars, incidint en els aspectes de tributació patrimonial i successòria.
 • Assessorament i planificació fiscal per a grups d'empreses que tributen segons el règim de consolidació fiscal.
 • Fiscalitat d'entitats sense ànim de lucre com fundacions i associacions.
 • Polítiques de preus de transferència.
 • Atenció de les relacions dels nostres clients amb l'Administració Tributària, amb especial referència a la seva representació davant la Inspecció dels Tributs.
 • Substanciació de recursos i reclamacions davant l'Administració Tributària i els tribunals contenciosos administratius.
 • Auditories fiscals.
 • Especial atenció mereix l'assessorament en impostos locals i taxes, per ser figures impositives a les que habitualment es para poca atenció , però que poden suposar una càrrega econòmica considerable.
 • Planificació fiscal d'inversions des de l'estranger a altres països per mitjà de les societats holding espanyoles (ETVE).
 • Aplicació de Convenis de Doble Imposició i optimització en la tributació dels fluxos de plusvàlues, dividends, interessos i cànons.