Fiscal

La formació i la trajectòria professional d'una bona part dels integrants del nostre Despatx fan que l'àrea fiscal sigui una especialitat destacada del despatx.

La nostra activitat se centra en l'assessorament a grups nacionals i internacionals de sectors molt diversos en totes les àrees fiscals amb l'objectiu d'aconseguir l'optimització fiscal de les seves operacions econòmiques i empresarials a través d'una planificació adequada i un assessorament permanent:

 • Assessorament continuat a les empreses en relació al compliment de les seves obligacions tributàries a fi d'optimitzar la seva càrrega tributària.
 • Anàlisi de la fiscalitat d'operacions econòmiques puntuals, tal com compravendes, fusions, absorcions, escissions de branques d'activitat, etc.
 • Planificació fiscal d'estructures societàries des d'una doble dimensió nacional i internacional.
 • Fiscalitat dels patrimonis personals i familiars, incidint en els aspectes de tributació patrimonial i successòria.
 • Assessorament i planificació fiscal per a grups d'empreses que tributen segons el règim de consolidació fiscal.
 • Fiscalitat d'entitats sense ànim de lucre com fundacions i associacions.
 • Polítiques de preus de transferència.
 • Atenció de les relacions dels nostres clients amb l'Administració Tributària, amb especial referència a la seva representació davant la Inspecció dels Tributs.
 • Substanciació de recursos i reclamacions davant l'Administració Tributària i els tribunals contenciosos administratius.
 • Auditories fiscals.
 • Especial atenció mereix l'assessorament en impostos locals i taxes, per ser figures impositives a les que habitualment es para poca atenció , però que poden suposar una càrrega econòmica considerable.
 • Planificació fiscal d'inversions des de l'estranger a altres països per mitjà de les societats holding espanyoles (ETVE).
 • Aplicació de Convenis de Doble Imposició i optimització en la tributació dels fluxos de plusvàlues, dividends, interessos i cànons.

 

COMPLIMENT NORMATIU
 

En un entorn jurídic cada dia més complex, les empreses i les organitzacions de tota mena estan sotmeses a obligacions de compliment normatiu, al control d'organismes reguladors i a obligacions contractuals amb tercers que impliquen un profund coneixement dels riscos reguladors del seu negoci.
 

Des d'ARCO Advocats oferim als nostres clients l'elaboració del seu programa de Compliance i el seu Codi Ètic, proporcionant, entre altres, els següents serveis:

 • L'elaboració de Codi de Conducta i Ètics.
 • La revisió de les seves anàlisis i avaluacions de riscos de compliment
 • El disseny i implantació de controls adequats dels seus riscos legals i de compliment.
 • El disseny i la implementació de programes de Compliance efectius
 • L'auditoria i preparació per a l'obtenció d'una certificació acreditada dels seus Sistemes de Gestió del Compliance.
 • Implementació i gestió de Canals de Denúncia que ofereixin als emprats anonimat, professionalitat i imparcialitat.
 • Implementació de plans de formació i comunicació en Compliance, adaptats al programa de Compliance concret, així com al Codi Ètic de l'entitat i la seva estructura operativa.
 • Formació específica en matèria de prevenció i administració de riscos legals i de compliment.
 • Formació específica en matèria de riscos legals propis de l'activitat del client
 • Plans i accions específiques de comunicació interna i externa sobre Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i Compliment Normatiu.
 • Implantació de procediments de “Due Diligence” sobre proveïdors i tercers.
 • Plans antifrau conforme OM HFP/1030/2021 de plans de transformació, recuperació i resiliència.
 • Realització d'Auditories de Compliance, a l'efecte de comprovar el nivell d'implementació del Programa de Compliance existent, així com la seva efectivitat i funcionament