Urbanisme

Oferim assessorament tant a Administracions Públiques com a empreses privades en tots els aspectes relacionats amb el Dret Urbanístic: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística.

En particular el nostre equip té àmplia experiència en les següents matèries:

  • Elaboració i tramitació d'instruments d'ordenació urbanística: Plans Generals, Plans de Sectorialització, Plans Parcials, Estudis de Detall, Plans Especials d'Infraestructures i de Reforma Interior.
  • Elaboració i tramitació d'instruments de gestió urbanística: Projectes de Reparcel·lació, Cooperació i Expropiació Forçosa.
  • Redacció, negociació i tramitació de Convenis Urbanístics.
  • Constitució i assessorament de Juntes de Compensació, Comissions Gestores, Agent Urbanitzador, Entitats de Conservació i altres entitats relacionades.
  • Preparació d'informes i opinions legals sobre temes urbanístics.
  • Redacció d'informes de due diligence urbanístic previs al finançament o adquisició de tot tipus d'immobles o en operacions de sale and lease back amb inversors internacionals.
  • Assessorament en la tramitació i obtenció de llicències d'obres, activitat i primera ocupació i funcionament, llicències comercials, turístiques i autoritzacions en sòl no urbanitzable.
  • Direcció lletrada de recursos contenciosos administratius en matèria de sancions, expropiacions, autoritzacions, llicències, ordres de clausura i contra instruments de planejament i gestió urbanística.
  • Assessorament en els aspectes urbanístics de la promoció, execució i finançament de projectes d'energies renovables (project finance) en sòl no urbanitzable.

Mens Flynit Trainers