Infraestructures i projectes de col·laboració públic-privats

  • Assessorament en totes les fases de procediments de contractació pública (licitació, oferta, negociació i posterior execució de contractes públics), tant a empreses privades com a entitats pertanyents a l'Administració Pública.
  • Desenvolupament dels aspectes jurídics de projectes PPP i PPI i, en general, d'implantació d'infraestructures públiques (de caràcter viari, ferroviari, portuari, aeroportuari, o un altre tipus de serveis, amb participació del sector privat).
  • Negociació i conclusió de contractes de finançament per a la construcció d'infraestructures públiques o el subministrament d'equips.
  • Creació de joint ventures, UTE’s i altres tipus d'acords de col·laboració entre empreses privades per a la realització de projectes d'infraestructures.
  • Assessorament a entitats públiques en la redacció de Plecs de Clàusules Administratives i altres documents contractuals.
  • Assessorament a empreses privades en la negociació i seguiment dels seus contractes de construcció o enginyeria, tant si són adjudicatàries com subcontractistes en projectes d'infraestructures.
  • Direcció lletrada en procediments administratius i davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa derivats de procediments de contractació pública i/o de l'execució de contractes públics.

Air Jordan